Leader

Politica de dezvoltare rurală este o componentă tot mai importantă a Politicii Agricole Comune (PAC). Ea promovează dezvoltarea durabilă a zonelor rurale din Europa, abordând probleme economice, sociale şi de mediu. Mai mult de jumătate din populaţia UE trăieşte în zone rurale, care acoperă 90% din teritoriul UE. LEADER este o abordare inovatoare din cadrul politicii de dezvoltare rurală a UE.

“Legături între acţiuni de dezvoltare a economiei rurale” – LEADER este o metodă de mobilizare şi de promovare a dezvoltării rurale (în comunităţile rurale locale) care poate aduce modificări considerabile în viaţa cotidiană a oamenilor din zonele rurale.

citeste mai mult

M5/6B – DEZVOLTAREA SERVICIILOR ŞI INFRASTRUCTURII DE BAZĂ, ÎN ECHILIBRU CU MEDIUL ŞI ECONOMIA LOCALĂ

Tipul măsurii: INVESTIȚII

  1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL
 1. Infrastructura şi serviciile de bază în comunitățile rurale ale GAL-ului sunt neadecvate atât din punct de vedere al calității, dar mai cu seamă a functionalității acestora. Acestea reprezintă principalele elemente care menţin un decalaj accentuat între zonele rurale şi zonele urbane şi cu atât mai mult, o piedică în calea egalităţii de şanse şi a dezvoltării socio-economice a zonelor rurale. Astfel modernizarea sistemelor de alimentare cu apă prin utilizarea de noi surse, rețele de drumuri de interes local pentru îmbunătățirea conectivității, servicii de sănătate reprezintă nevoi de bază pentru populația rurală. Accesul limitat la acestea este reflectat într-un grad redus de atractivitate a spațiului rural atât pentru antreprenori, dar și pentru tinerii din aceste zone. Deficiențele ce decurg dintr-o infrastructură locală şi servicii pentru populaţie slab dezvoltate determină de asemenea decalaje de accesibilizare a formelor educaționale. O infrastructură de bază îmbunătățită şi crearea serviciilor de bază pentru populaţie vor crea condiţii de viaţă adecvate, o dezvoltare și revitalizare a economiei rurale asigurând totodată accesul la sănătate, servicii sociale, dar și educație. De asemenea, prin dezvoltarea infrastructurii de bază în echilibru cu natura, se conservă punctele tari ale teritoriului privind cadrul natural deosebit şi care poate genera o dezvoltare economică sustenabilă.Obiectiv(e) de dezvoltare rurală – III obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:
  • Reducerea disparităților între mediul urban și mediul rural prin dezvoltarea infrastructurii de bază şi a serviciilor în teritoriu;
  • Protecţia mediului prin reducerea consumului de energie din surse convenţionale;
  • Îndeplinirea condiţiilor pentru dezvoltarea mediului economic pe cuprinsul teritoriului și crearea de locuri de muncă, prin dezvoltarea utilităților şi a serviciilor necesare;
  • Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin dezvoltarea si îmbunătățirea mediului ambient si a serviciilor publice locale;
  • Creșterea numărului de locuri de muncă la nivelul teritoriului.

  Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile art. 5, Reg.(UE) nr. 1305/2013

  –   P6:   Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.

  Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 – Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale.

  Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:

  • 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale.

  Domenii de intervenție secundare:

  • 5C) Facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a deșeurilor, a reziduurilor și a altor materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei;

  Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:

  Inovare – sprijinul acordat dezvoltării infrastructurii de bază este esenţial pentru dezvoltarea economică a teritoriului. O infrastructură îmbunătățită şi asigurarea serviciilor publice necesare permite afacerilor din teritoriul GAL să se dezvolte şi încurajează spiritul antreprenorial şi inovator.

  Mediul și clima – în vederea dezvoltării durabile a comunităților rurale de pe cuprinsul teritoriului, în sensul unei mai bune înţelegeri a asumării angajamentelor de mediu și a provocărilor privind schimbările climatice, investiţiile în utilizarea energiei regenerabile şi eficientizarea energetică conduc la reducerea poluării şi a efectelor negative asupra mediului generate de sursele conventionale de energie. De asemenea, investițiile în infrastructură de apă/apă uzată, vor contribui la: îmbunătățirea calității apei potabile, reducerea pierderilor de apă din sisteme învechite precum și a poluării cauzate de încărcătura organică biodegrabilă din gospodăriile rurale.

  Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: această măsură este complementară cu M3/6A – Încurajarea antreprenoriatului și înființarea de activități non-agricole şi M4/6A – Investiţii în activități non-agricole pentru dezvoltarea teritoriului, deoarece prin această măsură se urmăreşte cu prioritate deservirea agenţilor economici care realizează investiţii non-agricole, acest lucru observându-se în mod concret în dezvoltarea infrastructurii turistice necesare realizării investiţiilor în acest domeniu.

  Sinergia cu alte măsuri din SDL: M5/6B este sinergică cu măsurile M3/6A, M4/6A, M6/6B, M7/6B, M8/6C și M9/3A/6B ducând la realizarea priorităţii P6, care promovează  incluziunea socială, reducerea sărăciei și  dezvoltarea economică în zonele rurale de pe teritoriul GAL.

  1. Valoarea adăugată a măsurii

  Implementarea măsurii la nivelul teritoriului GAL vizează îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţie şi asigurarea accesului la serviciile de bază în vederea realizării unei dezvoltări durabile.

  Prin investiţiile destinate utilizării energiei regenerabile şi eficientizării energetice a clădirilor publice se realizează o dezvoltare a teritoriului în echilibru cu protecţia mediului.

  De asemenea, măsura vizează dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor necesare dezvoltării mediului de afaceri şi a investiţiilor, dar şi creşterea atractivităţii teritoriului pentru o dezvoltare a potenţialului turistic şi fructificarea din punct de vedere economic a oportunităţilor oferite de mediul natural, social şi cultural.

  Înființarea/ modernizarea piețelor locale/ spațiilor pentru organizarea târgurilor facilitează comercializarea produselor locale într-un mediu organizat, cu respectarea normelor de sănătate public.

  Caracterul inovativ al măsurii este dat în primul rând de tipul acţiunilor eligibile, care integrează pentru prima dată la nivelul teritoriului atât realizarea infrastructurii şi serviciilor de bază, cât şi protejarea mediului prin eficientizare energetică şi utilizarea energiei regenerabile, precum şi crearea sau reabilitarea pentru prima dată a infrastructurii de interes turistic, pentru creşterea valorii adăugate a teritoriului. De asemenea, pentru unele localităţi de pe cuprinsul teritoriului, se vor crea pentru prima dată servicii pentru populaţie care vor creşte nivelul de trai şi vor diminua diferenţele dintre mediul rural şi cel urban.

  1. Trimiteri la alte acte legislative

  Legislaţia naţională şi europeană aplicabilă sub-măsurii 7.2 prevăzută în PNDR

  Legislaţia naţională şi europeană aplicabilă din Ghidul solicitantului pentru participarea la selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală

  Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

  Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

  Hotărâre 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii

  Hotararea 907/2016  privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice

  Alte reglementari aplicabile in domeniu.

  1. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

  Beneficiarii direcți:

  • Unitatile Administrativ Teritoriale și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;

  Beneficiarii indirecți:

  • Populația teritorului GAL;
  • Agenții economici de pe teritoriul GAL, inclusiv cei sprijiniți prin măsurile M3/6A și M1/2A;
  • Minoritatea romă
  1. Tip de sprijin
  • Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
  • Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.
  1. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

  Acțiuni eligibile:

  • Constructia (investitie noua)/ modernizarea şi extinderea clădirilor publice şi eficientizarea energetică a acestora, inclusiv dotarea cu surse de energie alternative (sedii de primării, sedii administrative etc.);
  • Înfiinţarea/ modernizarea, amenajarea spaţiilor publice (amenajări de parcări, pieţe agroalimentare, spaţii pentru organizarea de târguri, etc.)
  • Înfiinţarea/ modernizarea, amenajarea spaţiilor publice de recreere (parcuri, spaţii de joacă pentru copii, terenuri de sport, piste de biciclete etc.);
  • Înfiinţarea/ modernizarea, amenajarea infrastructurii de interes turistic – trasee turistice tematice (pentru caruţe/ trăsuri/ şarete, către obiective turistice, teme gastronomice etc.), trasee pentru biciclete, facilităţi turistice de agrement etc.;
  • Crearea şi/sau dotarea serviciilor publice de bază pentru populaţie (ex: intervenţii în caz de urgenţă, servicii de salubrizare, întreţinere infrastructură publică, etc.);
  • Crearea infrastructurii de iluminat public utilizând energia regenerabilă;
  • Cadastrare/ intabulare blocuri fizice/ tarlale și proprietăți publice, realizare plan parcelar;
  • Modernizarea rețelei de drumuri de interes local.

  Acțiuni neeligibile:

  • Costurile cu întreținerea, reparațiile și exploatarea investiției realizate;
  • Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente;
  • Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie.
  1. Condiții de eligibilitate
  • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
  • Solicitantul trebuie să deţină drept real principal asupra terenurilor sau clădirilor care fac obiectul invertiţiei;
  • Investiția trebuie să se realizeze pe teritoriul GAL;
  • Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;
  • Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată;
  • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură;
  • Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare locală a comunei (dacă este cazul);
  • Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General;
  • Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia;

   

  1. Criterii de selecție (vor fi detaliate în sub-criterii în cadrul Ghidurilor Solicitantului)
  • Criteriul gradului de acoperire a populației deservite
  • Criteriul acţiunilor inovative – care se realizează pentru prima dată în teritoriul GAL
  • Criteriul deservirii minorităţilor, tinerilor sau femeilor
  • Criteriul investiţiilor/serviciilor care deservesc mediul de afaceri
  • Criteriul utilizarii energiei regenerabile şi eficientizarea energetică
  1. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

  Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit. și nu va depăși:

  • 200.000 Euro/proiect

  Având în vedere costurile necesare implementării proiectelor, care presupun în majoritatea cazurilor investiţii cu construcţii-montaj, precum şi dotarea cu echipamente, valoarea sprijinului public a fost stabilită la maximum 200.000 Euro.

  1. Indicatori de monitorizare
  Domenii de intervenție  Indicator de monitorizare Valoare ţintă
   6B  Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite 2.000
  5C Totalul investițiilor 50.000 Euro
  Indicatori specifici
  Populaţia dezavantajată care beneficiază de servicii/infrastructuri finanţate 200

Descarca Erata M5 – 16.05.2024

Descarca Documentatie accesare M5 – 08.04.2024

Descarca Documentatie accesare M5 – 23.06.2022

Descarca Ghidul solicitantului M5 – 25.03.2019

Descarca Cerere de finantare 25.03.2019

Descarca Anexa 2 – Studiu de fezabilitate 25.02.2019

Descarca Anexa 3 – Memoriu justificativ 15.03.2019

Descarca Anexa 4 – Recomandari analiza cost-beneficiu 15.02.2019

Descarca Anexa 5 – Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal 15.03.2019

Descarca Anexa 6 – Declaratie plati catre GAL 25.03.2019

Descarca Anexa 7 – Rezultate recensamanat 2011 25.03.2019

Descarca Anexa8 – Studiu potential socio-economic de dezvoltare 25.03.2019

Descarca Anexa 10 – Model HCL 25.03.2019

Descarca Fisa de verificare a conformitatii – Formular GE2.1L 25.03.2019

Descarca Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate – Formular GE3.1L 25.03.2019

Descarca Fisa de evaluare a criteriilor de selectie – Formular GE3.2L 25.03.2019

Descarca Fisa de verificare pe teren – Formular GE3.8L 25.03.2019

Descarca Ghidul solicitantului M5 – V2 05.02.2019

Descarca Cerere de finantare 05.02.2019

Descarca Anexa 2 – Studiu de fezabilitate 05.02.2019

Descarca Anexa 3 – Memoriu justificativ 05.02.2019

Descarca Anexa 4 – Recomandari analiza cost-beneficiu 05.02.2019

Descarca Anexa 5 – Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal 05.02.2019

Descarca Anexa 6 – Declaratie plati catre GAL 05.02.2019

Descarca Anexa 7 – Rezultate recensamanat 2011 05.02.2019

Descarca Anexa8 – Studiu potential socio-economic de dezvoltare 05.02.2019

Descarca Anexa 10 – Model HCL 05.02.2019

Descarca Fisa de verificare a conformitatii – Formular GE2.1L 05.02.2019

Descarca Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate – Formular GE3.1L 05.02.2019

Descarca Fisa de evaluare a criteriilor de selectie – Formular GE3.2L 05.02.2019

Descarca Fisa de verificare pe teren – Formular GE3.8L 05.02.2019

Descarca Ghidul solicitantului M5 – V1 29.11.2017

Descarca Cerere de finantare

Descarca Anexa 2 – Studiu de fezabilitate

Descarca Anexa 2.1 – Memoriu justificativ

Descarca Anexa 4 – Recomandari analiza cost-beneficiu

Descarca Anexa 7 – Rezultate recensamanat 2011

Descarca Anexa8 – Studiu potential socio-economic de dezvoltare

Descarca Declaratie plati catre GAL

Descarca Fisa de verificare a conformitatii – Formular GE2.1L

Descarca Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate – Formular GE3.1L

Descarca Fisa de evaluare a criteriilor de selectie – Formular GE3.2L

Descarca Fisa de verificare pe teren – Formular GE3.8L