Leader

Politica de dezvoltare rurală este o componentă tot mai importantă a Politicii Agricole Comune (PAC). Ea promovează dezvoltarea durabilă a zonelor rurale din Europa, abordând probleme economice, sociale şi de mediu. Mai mult de jumătate din populaţia UE trăieşte în zone rurale, care acoperă 90% din teritoriul UE. LEADER este o abordare inovatoare din cadrul politicii de dezvoltare rurală a UE.

“Legături între acţiuni de dezvoltare a economiei rurale” – LEADER este o metodă de mobilizare şi de promovare a dezvoltării rurale (în comunităţile rurale locale) care poate aduce modificări considerabile în viaţa cotidiană a oamenilor din zonele rurale.

citeste mai mult

M6/6B – INVESTIŢII ÎN REALIZAREA SERVICIILOR ŞI INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE, SOCIALE ŞI MEDICALE

Tipul măsurii: INVESTIȚII

 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL

Conform analizei SWOT și a diagnozei teritoriului, se constată o lipsă a serviciilor integrate, care includ servicii de protecție socială, ocupare, educație, sănătate, și alte servicii publice (necesare pentru a oferi suport familiilor și copiilor în sărăcie extremă). Conform Strategiei naționale privind incluziunea sociala si reducerea saraciei 2015-2020, se dorește realizarea acestor servicii integrate, mai ales în zonele rurale. Atât la nivel national, cât și la nivelul teritoriului acoperit de GAL se constată faptul că școlile sunt dezavantajate prin comparație cu cele din zonele urbane în ceea ce privește finanțarea disponibilă, resursele umane, dotările, infrastructura și accesibilitatea. Este nevoie de o abordare integrată în vederea îmbunătățirii nivelului de educație, a capacității de inserție profesională şi a accesului la piața muncii, precum şi a accesului la infrastructură de bază de calitate, precum și la creșterea accesului la servicii medicale de calitate a grupurilor vulnerabile, inclusiv roma. Îmbunătățirea serviciilor de educație și a infrastructurii pentru comunitățile marginalizate (în special în cele de romi) constituie o prioritate, însă, în cazul în care comunitatea este segregată, investițiile de genul acesta trebuie însoțite de investiții care să conducă la crearea sau întărirea relației între grupul vulnerabil și comunitatea majoritară, prin desfășurarea de activități comune, în spațiile/ facilitățile amenajate prin finanțarea acestei măsuri.

Alte puncte slabe identificate la nivelul teritoriului acoperit de GAL se referă la: lipsa serviciilor pentru persoanele în vârstă, capacitatea redusă a sistemului de sănătate (puțini medici și inegal distribuiți în teritoriu), ceea ce duce la imposibilitatea practicării medicinei preventive și lipsa unor centre pentru situații de urgență și a unor centre de permanență.

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală – III obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă..

Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:

 • Reducerea disparitatilor intre mediul urban si mediul rural
 • Reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială;
 • Sprijinirea integrării sociale a minorităţilor, femeilor şi tinerilor;
 • Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin dezvoltarea serviciilor publice educaţionale, sociale şi medicale;
 • Crearea condiţiilor pentru dezvoltarea mediului economic, crearea de locuri de muncă şi ocuparea acestora, prin dezvoltarea facilităţilor de suport pentru persoanele întreţinute;
 • Creșterea numărului de locuri de muncă la nivelul teritoriului.

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile art. 5, Reg.(UE) nr. 1305/2013

–    P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 – Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale.

 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:

 • 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale.

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:

Inovare – sprijinul acordat dezvoltării infrastructurii şi serviciilor educaţionale şi sociale este esenţial pentru dezvoltarea economică a teritoriului. O infrastructură îmbunătățită şi asigurarea acestor servicii permite formarea de generaţii tinere bine pregătite, deschise spre noi oportunităţi şi capabile să aducă inovaţii şi dezvoltare în zonele rurale. De asemenea, prin asigurarea infrastructurii şi serviciilor sociale, se crează integrarea socială a categoriilor defavorizate, care pot contribui din această poziţie la dezvoltarea comunităţii prin acţiuni inovative. Pentru asigurarea sustenabilității serviciilor sociale există modalitatea de susținere integrată prin finanțarea LEADER și POCU (5.2).

Mediul și clima – prin dezvoltarea serviciilor şi infrastructurii sociale şi educaţionale se asigură premisele unei înţelegeri mai bune a angajamentelor de mediu și a provocărilor privind schimbările climatice.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: măsura M6/6B este complementară cu măsurile M3/6A Încurajarea antreprenoriatului și înființarea de activități non-agricole şi M4/6A Investiţii în activități non-agricole pentru dezvoltarea teritoriului, deoarece minorităţile, tinerii sau femeile care participă la activităţile care încurajează antreprenoriatul desfăşurate în cadrul  centrelor multiscop finanţate prin această măsură, beneficiază de punctaje suplimentare în cadrul criteriului de selecţie specific măsurii M3/6A. De asemenea, această măsură este complementară şi cu măsura M7/6B Investiţii pentru protejarea patrimoniului cultural şi a moştenirii locale, deoarece centrele multiscop dezvoltate prin intermediul măsurii M6/6B pot fi dezvoltate în continuare prin extinderea cu activităţi culturale finanţate prin măsura M7/6B.

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M6/6B este sinergică cu măsurile M3/6A, M4/6A, M5/6B, M7/6B, M8/6C și M9/3A/6B ducând la realizarea priorităţii P6, care promovează  incluziunea socială, reducerea sărăciei și  dezvoltarea economică în zonele rurale.

 1. Valoarea adăugată a măsurii

Implementarea măsurii la nivelul teritoriului GAL vizează îmbunătăţirea capacităţii de a susține un nivel decent de educaţie și îngrijire a copiilor antepreșcolari. De asemenea, măsura asigură creşterea nivelului de trai pentru populaţie prin asigurarea serviciilor sociale şi medicale necesare, dar şi diminuarea discriminării privind accesul pe piața muncii a femeilor, cât și creșterea nivelului de educație a minorităților etnice și a populației rurale, conducând astfel la asigurarea egalității de șanse și evitarea segregării. Totodată, prin crearea facilităţilor sociale, persoanele care aveau în grijă copii, bătrânii sau bolnavii pot dezvolta mediul economic, prin antreprenoriat şi ocupare a locurilor de muncă de la nivelul teritoriului.

Caracterul inovativ al măsurii este dat în primul rând de tipul acţiunilor eligibile, care integrează pentru prima dată la nivelul teritoriului activităţile sociale şi educative în centre multifuncţionale, dar şi activităţile medicale şi de sănătate în centre multifuncţionale şi centre de permanenţă. De asemenea, se vor crea pentru prima dată pe cuprinsul teritoriului centre social şi educative adresate minorităţilor, femeilor sau tinerilor.

 1. Trimiteri la alte acte legislative

Legislaţia naţională şi europeană aplicabilă sub-măsurii 7.2 prevăzută în PNDR

Legislaţia naţională şi europeană aplicabilă din Ghidul solicitantului pentru participarea la selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală

Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Hotărâre 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii

Hotararea 907/2016  privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice

Legea 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă

Ordin 753/2424/2013 privind Norme metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă

Hotărâre 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale

Legea 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale

Legea 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor

HG 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara

Alte reglementari aplicabile in domeniu.

 1. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiarii direcți:

 • Unitatile Administrativ Teritoriale și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
 • ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creşe și infrastructură de tip after-school)
 • Unități de cult conform legislației în vigoare;
 • Parteneriate între entitățile de mai sus.

Beneficiarii indirecți:

 • Populația teritoriului GAL;
 • Persoane tinere pre-școlare;
 • Grupuri dezavantajate (femei, persoane în vârstă, etc.)
 • Minoritatea romă
 1. Tip de sprijin
 • Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
 • Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.
 1. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Acțiuni eligibile:

 • Înfiinţare şi dotare centre de zi multiscop pentru consiliere familială, educare, formare profesionala, încurajarea antreprenoriatului etc. pentru minoritaţi, femei sau tineri;
 • Înfiinţare şi dotare centre de permanenţă, precum şi centre multifuncţionale pentru asigurarea serviciilor de sănătate şi/sau sociale;
 • Înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural;
 • Înfiinţarea și modernizarea (inclusiv dotarea) centrelor de zi pentru copii orfani, bătrâni, persoane cu nevoi speciale etc.;
 • Înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip after-school, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural;

Acțiuni neeligibile:

 • Costurile cu întreținerea, reparațiile și exploatarea investiției realizate;
 • Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente;
 • Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie.
 1. Condiții de eligibilitate
 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Solicitantul trebuie să deţină drept real principal asupra terenurilor sau clădirilor care fac obiectul investiţiei;
 • Investiția trebuie să se realizeze pe teritoriul GAL;
 • Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/ mentenanța/ sustenabilitatea investiţiei pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată, inclusiv prin finanțarea OS5.2 din POCU;
 • Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată;
 • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură;
 • Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare locală a comunei (dacă este cazul);
 • Investiția trebuie să demonstreze necesitatea şi oportunitatea acesteia;
 • Investiţiile în infrastructura socială nu trebuie să prevadă rezidenţă pentru persoane;
 1. Criterii de selecție (vor fi detaliate în sub-criterii în cadrul Ghidurilor Solicitantului)
 • Criteriul gradului de acoperire a populației deservite
 • Criteriul acţiunilor inovative – care se realizează pentru prima dată în teritoriul GAL
 • Criteriul valorii adăugate a investiţiilor – mai multe tipuri de acţiuni desfășurate (sociale, educaţionale sau medicale)
 • Criteriul deservirii minorităţilor, tinerilor sau femeilor
 • Criteriul creării de noi locuri de muncă
 1. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit şi 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit  și nu va depăși:

 • 200.000 Euro/proiect

Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar.

Având în vedere costurile necesare implementării proiectelor, care presupun în majoritatea cazurilor investiţii cu construcţii-montaj, precum şi dotarea cu echipamente, valoarea sprijinului public a fost stabilită la maximum 200.000 Euro.

 

 1. Indicatori de monitorizare
Domenii de intervenție  Indicator de monitorizare Valoare ţintă
 6B  Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite 1.000
Indicatori specifici
Populaţia dezavantajată care beneficiază de servicii/infrastructuri finanţate 100

Descarca Apel de selectie M6 v. simplificata 05.01.2023

Descarca Apel de selectie M6 v. detaliata 05.01.2023

Descarca Documentatia de accesare M6 05.01.2023

Descarca Apel de selectie M6 v. detaliata – 09.11.2018

Descarca Apel de selectie M6 v. simplificata – 09.11.2018

Descarca Ghidul solicitantului M6 – 09.11.2018

Descarca Cererea de finantare – 09.11.2018

Descarca Anexa 2 – Studiu de fezabilitate – 09.11.2018

Descarca Anexa 2.1 – Memoriu justificativ – 09.11.2018

Descarca Anexa 4 – Recomandari analiza cost-beneficiu – 09.11.2018

Descarca Anexa 7 – Rezultate recensamanat 2011 – 09.11.2018

Descarca Anexa 10 – Model HCL – 09.11.2018

Descarca Formular GE2.1L – Conformitate – 09.11.2018

Descarca Formular GE3.1L – Eligibilitate – 09.11.2018

Descarca Formular GE3.2L – Selectie – 09.11.2018

Descarca Formular GE3.8L – Teren – 09.11.2019