Leader

Politica de dezvoltare rurală este o componentă tot mai importantă a Politicii Agricole Comune (PAC). Ea promovează dezvoltarea durabilă a zonelor rurale din Europa, abordând probleme economice, sociale şi de mediu. Mai mult de jumătate din populaţia UE trăieşte în zone rurale, care acoperă 90% din teritoriul UE. LEADER este o abordare inovatoare din cadrul politicii de dezvoltare rurală a UE.

“Legături între acţiuni de dezvoltare a economiei rurale” – LEADER este o metodă de mobilizare şi de promovare a dezvoltării rurale (în comunităţile rurale locale) care poate aduce modificări considerabile în viaţa cotidiană a oamenilor din zonele rurale.

citeste mai mult

M7/6B – INVESTIŢII PENTRU PROTEJAREA PATRIMONIULUI CULTURAL ŞI A MOŞTENIRII LOCALE

Tipul măsurii: INVESTIȚII

 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL

Conform analizei SWOT, se remarcă o calitate slabă a infrastructurii turistice, degradarea aşezămintelor tradiționale cu valoare culturală și a monumentelor istorice, de unde reiese nevoia satelor din teritoriu cu o bogată moştenire de o mai bună organizare pentru a asigura conservarea resurselor culturale unice și utilizarea acestora în scopul dezvoltării socio-economice.

Tradiţiile rurale, etno-folclorice, culturale, ecologice, gastronomice și caracteristicile locale de mediu, în special în zonele protejate, sunt insuficient valorificate pentru dezvoltarea turismului, pentru crearea de locuri de muncă, pentru generarea de venit și pentru asigurarea unui impact pozitiv asupra sentimentului de demnitate și mândrie al comunităților locale.

Sprijinul acordat în cadrul unui proces integrat și echilibrat de dezvoltare teritorială, inclusiv prin intermediul acestei măsuri, va conduce la păstrarea și conservarea patrimoniului local, iar acțiunile de marketing aferente pot genera valoarea adăugată pentru produsele autohtone.

Prin acțiuni inovative de punere în valoare a patrimoniului local se poate realiza, de asemenea, creşterea atractivității zonelor rurale, atât pentru populația rurală cât și pentru turişti. O mai bună recunoaștere și protecţie a moştenirii culturale și naturale ar duce la intensificarea gradului de identificare al populației rurale cu zonele în care trăiesc și a dorinței acestora de a rămâne în spațiul rural, diminuând astfel dorința de a emigra către zonele urbane.

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală – III obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.

Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:

 • Reducerea disparităților între mediul urban și mediul rural
 • Creşterea atractivităţii teritoriului prin dezvoltarea şi îmbunătățirea mediului ambient şi a potenţialului turistic;
 • Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin accesul la infrastructură şi servicii culturale;
 • Conservarea şi perpetuarea moștenirii rurale şi a tradiţiilor locale;
 • Conservarea culturii şi spiritualităţii specifice teritoriului;
 • Creșterea numărului de locuri de muncă la nivelul teritoriului.

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile art. 5, Reg.(UE) nr. 1305/2013

– P6 promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 – Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale.

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:

 • 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale

Domenii de intervenție secundare:

 • 5C) Facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a deșeurilor, a reziduurilor și a altor materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei;

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:

Inovare – sprijinul acordat dezvoltării infrastructurii şi serviciilor culturale contribuie în mod esenţial la dezvoltarea inovării pe cuprinsul teritoriului. Accesul la servicii şi infrastructură culturală crează premiza educării şi inovării. De asemenea, conservarea tradiţiilor, a culturii şi spiritualităţii conduce la rezolvarea provocărilor prezentului şi viitorului prin metode tradiţionale adaptate la nou, generând inovare.

Mediul și clima – prin dezvoltarea culturii se asigură capacitatea unei înţelegeri mai bune a nevoilor de protejare a mediului și a provocărilor privind schimbările climatice. De asemenea, prin conservarea moştenirii rurale, se pot aplica practici tradiţionale şi metode prietenoase cu mediul, pentru a genera creştere în economia, ca alternativă pentru soluţiile moderne.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura M7/6B este complementară cu măsura M6/6B Investiţii în realizarea serviciilor şi infrastructurii educaţionale, sociale şi medicale, deoarece centrele multiscop dezvoltate prin intermediul măsurii M6/6B pot fi dezvoltate în continuare prin extinderea cu activităţi culturale finanţate prin măsura M7/6B.

Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura M7/6B este sinergică cu măsurile M3/6A, M4/6A, M5/6B, M6/6B, M8/6C și M9/3A/6B ducând la realizarea priorităţii P6, care promovează  incluziunea socială, reducerea sărăciei și  dezvoltarea economică în zonele rurale de pe teritoriul GAL.

 1. Valoarea adăugată a măsurii

Implementarea măsurii la nivelul teritoriului GAL vizează îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei, dar şi conservarea patrimoniului cultural şi spiritual existent. Prin asigurarea accesului la cultură, creşte nivelul de educaţie al populaţiei şi determină spiritul antreprenorial, dar şi capacitatea de a se dezvolta. Totodată, prin conservarea patrimoniului cultural şi spiritual, creşte nivelul de atractivitate a teritoriului, atât pentru locuitori, cât şi pentru dezvoltarea turismului. Caracterul inovativ al acestei măsuri este determinat chiar de tipul acţunilor eligibile, respectiv acţiunile pentru conservarea tradiţiilor şi a moştenirii rurale, conservarea moştenirii culturale şi spirituale, precum şi centrele integrate pentru populaţia romă, care se realizează pentru prima dată pe cuprinsul teritoriului. De asemenea, îmbinarea între construcţia sau modernizarea infrastructurii culturale şi acţiunile de protecţie a mediului prin reabilitare termică şi utilizarea de energie din surse regenerabile reprezintă o soluţie inovativă care aduce valoare adăugată teritoriului realizând simultan două obiective prioritare pentru strategia GAL.

 1. Trimiteri la alte acte legislative

Legislaţia naţională şi europeană aplicabilă sub-măsurii 7.6 prevăzută în PNDR

Legislaţia naţională şi europeană aplicabilă din Ghidul solicitantului pentru participarea la selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală

Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Hotărâre 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii

Legea 334/2002 Legea bibliotecilor

Hotararea 907/2016  privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice

Alte reglementari aplicabile in domeniu.

 1. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiarii direcți:

 • Unitatile Administrativ Teritoriale și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
 • ONG-uri care au ca scop protejarea/ promovarea obiectivelor culturale;
 • Unități de cult conform legislației în vigoare;
 • Persoane fizice autorizate/ societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate public și interes local.

Beneficiarii indirecți:

 • Populația teritoriului GAL;
 • Minoritatea romă.
 1. Tip de sprijin
 • Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
 • Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.
 1. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Acțiuni eligibile:

 • Înfiinţare/modernizare şi dotare infrastructură pentru conservarea tradiţiilor şi a moştenirii rurale (sate tematice, stâne tradiţionale, etc.);
 • Înfiinţare/modernizare şi dotare centre culturale (biblioteci, cămine culturale, case de cultură etc.), inclusiv eficientizarea energetică şi/sau utilizarea de surse de energie alternative;
 • Restaurarea, conservarea și/sau dotarea așezămintelor monahale şi a bisericilor de patrimoniu sau de interes local, inclusiv accesibilizarea acestora prin construcţia, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces;
 • Restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local (case memoriale, monumente, castele, etc.);
 • Înfiinţare/modernizare şi dotare centre integrate socio-culturale pentru populaţia romă (activităţi artistice, teatru, activităţi creative etc.);

Acțiuni neeligibile:

 • Contribuția în natură;
 • Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente;
 • Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie.
 1. Condiții de eligibilitate
 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Solicitantul trebuie să deţină drept real principal/ de administrare (în cazul ONG-urilor) asupra terenurilor sau clădirilor care fac obiectul invertiţiei;
 • Investiția trebuie să se realizeze pe teritoriul GAL;
 • Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;
 • Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată;
 • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură;
 • Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare locală a comunei (dacă este cazul);
 • Investiția trebuie să demonstreze necesitatea şi oportunitatea acesteia;
 1. Criterii de selecție (vor fi detaliate în sub-criterii în cadrul Ghidurilor Solicitantului)
 • Criteriul gradului de acoperire a populației deservite
 • Criteriul acţiunilor inovative – care se realizează pentru prima dată în teritoriul GAL
 • Criteriul valorii adăugate a investiţiilor – mai multe tipuri de acţiuni culturale desfășurate
 • Criteriul deservirii minorităţilor, tinerilor sau femeilor
 • Criteriul creării de noi locuri de muncă
 1. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit şi 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit  și nu va depăși:

 • 200.000 Euro/proiect

Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar.

Având în vedere costurile necesare implementării proiectelor, care presupun în majoritatea cazurilor investiţii cu construcţii-montaj, precum şi dotarea cu echipamente, valoarea sprijinului public a fost stabilită la maximum 200.000 Euro.

 1. Indicatori de monitorizare
Domenii de intervenție  Indicator de monitorizare Valoare ţintă
 6B Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite 2.000
5C Totalul investițiilor 2000 Euro
Indicatori specifici
Locuri de muncă create 2
Populaţia dezavantajată care beneficiază de servicii/infrastructuri finanţate 50

Descarca Ghidul solicitantului M7 –  16.05.2019

Descarca Cerere de finantare 16.05.2019

Descarca Anexa 2 – Studiu de fezabilitate 16.05.2019

Descarca Anexa 3 – Memoriu justificativ 16.05.2019

Descarca Anexa 4 – Recomandari analiza cost-beneficiu 16.05.2019

Descarca Anexa 5 – Declaratie prelucrarea datelor cu caracter personal 16.05.2019

Descarca Anexa 6 – Declaratie plati catre GAL 16.05.2019

Descarca Anexa 7 – Rezultate recensamant 2011 16.05.2019

Descarca Anexa 8 – Protocol de colaborare 16.05.2019

Descarca Anexa 10 – Model HCL 16.05.2019

Descarca Fisa de verificare a conformitatii – Formular GE2.1L 16.05.2019

Descarca Fisa de verificare a eligibilitatii – Formular GE3.1L 16.05.2019

Descarca Fisa de evaluare a criteriilor de selectie – Formular GE3.2L 16.05.2019

Descarca Fisa de verificare in teren – Formular GE3.8L 16.05.2019

Descarca Ghidul solicitantului M7 –  25.03.2019

Descarca Cerere de finantare 25.03.2019

Descarca Anexa 2 – Studiu de fezabilitate 25.03.2019

Descarca Anexa 3 – Memoriu justificativ 25.03.2019

Descarca Anexa 4 – Recomandari analiza cost-beneficiu 25.03.2019

Descarca Anexa 5 – Declaratie prelucrarea datelor cu caracter personal 25.03.2019

Descarca Anexa 6 – Declaratie plati catre GAL 25.03.2019

Descarca Anexa 7 – Rezultate recensamant 2011 25.03.2019

Descarca Anexa 8 – Protocol de colaborare 15.03.2019

Descarca Anexa 10 – Model HCL 25.03.2019

Descarca Fisa de verificare a conformitatii – Formular GE2.1L 25.03.2019

Descarca Fisa de verificare a eligibilitatii – Formular GE3.1L 25.03.2019

Descarca Fisa de evaluare a criteriilor de selectie – Formular GE3.2L 25.03.2019

Descarca Fisa de verificare in teren – Formular GE3.8L 25.03.2019 

Descarca Ghidul solicitantului M7 – V2 05.02.2019

Descarca Cerere de finantare 05.02.2019

Descarca Anexa 2 – Studiu de fezabilitate 05.02.2019

Descarca Anexa 3 – Memoriu justificativ 05.02.2019

Descarca Anexa 4 – Recomandari analiza cost-beneficiu 05.02.2019

Descarca Anexa 5 – Declaratie prelucrarea datelor cu caracter personal 05.02.2019

Descarca Anexa 6 – Declaratie plati catre GAL 05.02.2019

Descarca Anexa 7 – Rezultate recensamant 2011 05.02.2019

Descarca Anexa 8 – Protocol de colaborare 05.02.2019

Descarca Anexa 10 – Model HCL 05.02.2019

Descarca Fisa de verificare a conformitatii – Formular GE2.1L 05.02.2019

Descarca Fisa de verificare a eligibilitatii – Formular GE3.1L 05.02.2019

Descarca Fisa de evaluare a criteriilor de selectie – Formular GE3.2L 05.02.2019

Descarca Fisa de verificare in teren – Formular GE3.8L 05.02.2019 

Descarca Ghidul solicitantului M7 – V1 29.11.2017

Descarca Cerere de finantare

Descarca Anexa 2 – Studiu de fezabilitate

Descarca Anexa 3 – Memoriu justificativ

Descarca Anexa 4 – Recomandari analiza cost-beneficiu

Descarca Anexa 7 – Rezultate recensamant 2011

Descarca Anexa 8 – Studiu potential socio-economic de dezvoltare

Descarca Declaratie plati catre GAL

Descarca Fisa de verificare a conformitatii – Formular GE2.1L

Descarca Fisa de verificare a eligibilitatii – Formular GE3.1L

Descarca Fisa de evaluare a criteriilor de selectie – Formular GE3.2L

Descarca Fisa de verificare in teren – Formular GE3.8L