Leader

Politica de dezvoltare rurală este o componentă tot mai importantă a Politicii Agricole Comune (PAC). Ea promovează dezvoltarea durabilă a zonelor rurale din Europa, abordând probleme economice, sociale şi de mediu. Mai mult de jumătate din populaţia UE trăieşte în zone rurale, care acoperă 90% din teritoriul UE. LEADER este o abordare inovatoare din cadrul politicii de dezvoltare rurală a UE.

“Legături între acţiuni de dezvoltare a economiei rurale” – LEADER este o metodă de mobilizare şi de promovare a dezvoltării rurale (în comunităţile rurale locale) care poate aduce modificări considerabile în viaţa cotidiană a oamenilor din zonele rurale.

citeste mai mult

M8/6C – ASIGURAREA ACCESIBILITĂȚII, UTILIZĂRII ȘI CALITĂȚII TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR ÎN TERITORIUL GAL

Tipul măsurii: INVESTIȚII

 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL

În prezent există o conectivitate slabă la internet în bandă largă în anumite zone ale teritoriului, atât în ceea ce privește acoperirea cât și viteza (acces redus la viteză broadband) cauzată atât de lipsa unei infrastructuri moderne TIC, cât și de veniturile slabe ale populației rurale care se confruntă, implicit, cu un nivel scăzut de aptitudini TIC. Astfel, conform listei „Localități eligibile pentru investitii broadband PNDR 2014-2020 – M19-LEADER”, pe teritoriul GAL se regăsesc 62 sate din 10 localități componente (Band, Grebenişu de Câmpie, Sânpetru de Câmpie, Zau de Câmpie, Pogăceaua, Papiu Ilarian, Iclănzel, Râciu, Şăulia, Sărmaşu) care cumulează o populație de peste 9000 persoane care nu au acces la internet.

Modernizarea infrastructurii TIC și a serviciilor de comunicații în comunitățile locale va facilita o participare mai intensă a populației din spațiul rural la procesul de creștere economică, ducând astfel la reducerea disparităților legate de calitatea serviciilor dintre zonele rurale și centrele urbane.

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală – III obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.

Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:

 • Reducerea disparitatilor intre mediul urban si mediul rural prin asigurarea serviciilor TIC;
 • Îndeplinirea condiţiilor pentru dezvoltarea mediului economic pe cuprinsul teritoriului si crearea de locuri de muncă, prin dezvoltarea utilitatilor şi a serviciilor TIC necesare;
 • Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin dezvoltarea si îmbunătățirea accesului local la infrastructura de comunicații în bandă largă;
 • Creșterea numărului de locuri de muncă la nivelul teritoriului.

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile art. 5, Reg.(UE) nr. 1305/2013

 • P6, promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 – Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale, paragraful (1), litera c – infrastructura de bandă largă, inclusiv construirea, îmbună­tățirea și extinderea acesteia, infrastructura pasivă de bandă largă și furnizarea accesului la banda largă, precum și soluții publice de e-guvernare;

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:

 • 6C) Sporirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în zonele rurale

Domenii de intervenție secundare:

 • 6B) încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:

Inovare – sprijinul acordat dezvoltării infrastructurii TIC este esenţial pentru dezvoltarea socio-economică a teritoriului. Asigurarea infrastructurii de comunicații în bandă largă determină accesul populaţiei şi a mediului economic la un spectru de informaţie foarte vast, oferind posibilitatea de dezvoltare prin transferul de cunoştinţe şi bune practici, dar şi o capacitate superioară de a soluţiona provocările prin inovare.

Mediul și clima – în vederea dezvoltării durabile a comunităților rurale de pe cuprinsul teritoriului, în sensul unei mai bune înţelegeri a asumării angajamentelor de mediu și a provocărilor privind schimbările climatice. De asemenea, utilizarea soluţiilor informatice determină economisirea materialelor consumabile care substituie aceste servicii şi care generează deşeuri şi determină poluarea mediului.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:

Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura M8/6C este sinergică cu măsurile M3/6A, M4/6A, M5/6B, M6/6B, M7/6B și M9/3A/6B pentru că toate contribuie la îndeplinirea  priorității P6, care promovează incluziunea socială, reducerea sărăciei și dezvoltarea economică în teritoriul GAL.

 1. Valoarea adăugată a măsurii

Implementarea măsurii la nivelul teritoriului GAL vizează îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţie şi asigurarea accesului la serviciile TIC în vederea realizării unei dezvoltări durabile. Existenţa infrastructurii în bandă largă determină atragerea companiilor, făcând posibilă crearea de noi locuri de muncă şi dezvoltarea economică a teritoriului, furnizarea de servicii sanitare şi îmbunătăţirea educaţiei şi a accesului la serviciile publice. De asemenea, soluţiile de e-guvernare asigură substituirea serviciilor clasice, care generează un consum de timp, de resurse umane şi materiale suplimentar.

Caracterul inovativ al măsurii este dat în primul rând de tipul acţiunilor eligibile, care aduc pentru prima dată la nivelul unor comunităţi infrastructura în bandă largă, iar la nivelul teritoriului servicii de e-guvernare inexistente în acest moment. De asemenea, se vor crea pentru prima dată servicii TIC care vor creşte nivelul de trai, dezvoltarea mediului de afaceri şi vor diminua diferenţele dintre mediul rural şi cel urban.

 1. Trimiteri la alte acte legislative

Legislaţia naţională şi europeană aplicabilă din Ghidul solicitantului pentru participarea la selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală

 1. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiarii direcți:

 • Unitatile Administrativ Teritoriale și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare – pentru serviciile de e-guvernare;
 • Instituţii publice de pe cuprinsul teritoriului – pentru serviciile de e-guvernare;
 • IMM, ce se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) conform legislației în vigoare Legea 346/2004, ce activează sau urmează să activeze în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor – pentru infrastructura de comunicații în bandă largă.

Beneficiarii indirecți:

 • Populația teritoriului GAL;
 • Agenți economici de pe teritoriul GAL.
 1. Tip de sprijin
 • Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
 • Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.
 1. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Acțiuni eligibile:

 • Realizarea/modernizarea infrastructurii necesare asigurării serviciilor de e-guvernare pentru populaţie şi/sau mediul de afaceri (ghişee virtuale pentru servicii fiscale, registre online, servicii de ocupare pentru resursele umane, platforme de informare pulice, etc.);
 • Crearea sau modernizarea buclelor locale la punct fix (lucrări, echipamente, software, inclusiv toate elementele de reţea)
 • Crearea rețelei de distribuție și crearea sau modernizarea buclelor locale (lucrări, echipamente, software, inclusiv toate elementele de reţea) cu o viteză de transfer best effort de minim 30Mbs

Acțiuni neeligibile:

 • Cumpărarea de teren şi/sau de imobile;
 • Costuri operaţionale inclusiv costuri de întreţinere şi chirie;
 • Achiziţionarea de bunuri second-hand (utilizate);
 • Orice cheltuieli realizate cu scopul asigurării mentenanţei sau orice alte cheltuieli generate de simpla înlocuire;
 • Costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente;
 1. Condiții de eligibilitate
 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Investiția trebuie să se realizeze pe teritoriul GAL;
 • Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;
 • Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată;
 • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură;
 • Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia;

Sprijinul acordat pentru investițiile în infrastructura de comunicații în bandă largă este eligibil doar în spaţiul rural fără acoperire broadband la punct fix, pe baza listei cu zonele albe intocmită de autoritățile abilitate în domeniu (MSI/ANCOM). Investiţia trebuie să respecte Planul Urbanistic General sau Planul Urbanistic Zonal aferent zonelor acoperite de investiții.

GAL-ul va prevedea în apelul de selecție aferent lansării măsurii faptul că în contractul de finanțare vor fi cuprinse anumite condiții tehnico economice prin care potențialii beneficiari vor asigura accesul la infrastructura de broadband pentru furnizorii de rețele de comunicații electronice, în vederea respectării prevederilor art. 10 alin. (2) și (3) din Legea nr. 154/2012.

 1. Criterii de selecție (vor fi detaliate în sub-criterii în cadrul Ghidurilor Solicitantului)
 • Criteriul gradului de acoperire a populației deservite
 • Criteriul acţiunilor inovative – care se realizează pentru prima dată în teritoriul GAL
 • Criteriul deservirii minorităţilor, tinerilor sau femeilor
 • Criteriul investiţiilor/serviciilor care deservesc mediul de afaceri
 • Criteriul creării de noi locuri de muncă
 1. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit şi 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit  și nu va depăși:

 • 20.000 Euro/proiect

Având în vedere valorile investiţiilor relativ scăzute, în special datorită faptului că este utilizată forţă de muncă de la nivel local, valoarea sprijinului a fost stabilită la 20.000 Euro.

Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar.

 1. Indicatori de monitorizare
Domenii de intervenție  Indicator de monitorizare Valoare ţintă
 6C  Populație netă care beneficiază de servicii TIC 300
 6B  Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite 300