Leader

Politica de dezvoltare rurală este o componentă tot mai importantă a Politicii Agricole Comune (PAC). Ea promovează dezvoltarea durabilă a zonelor rurale din Europa, abordând probleme economice, sociale şi de mediu. Mai mult de jumătate din populaţia UE trăieşte în zone rurale, care acoperă 90% din teritoriul UE. LEADER este o abordare inovatoare din cadrul politicii de dezvoltare rurală a UE.

“Legături între acţiuni de dezvoltare a economiei rurale” – LEADER este o metodă de mobilizare şi de promovare a dezvoltării rurale (în comunităţile rurale locale) care poate aduce modificări considerabile în viaţa cotidiană a oamenilor din zonele rurale.

citeste mai mult

M9/3A/6B – COOPERAREA ORIZONTALĂ ŞI VERTICALĂ PENTRU ASOCIEREA AGRICULTORILOR ŞI A AGENŢILOR ECONOMICI DIN TURISM

Tipul măsurii: SERVICII

 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL

Cooperativele și grupurile de producatori au un rol important în mai buna corelare dintre ofertă şi cerinţele de piaţă şi în furnizarea unei eficienţe mărite prin planificarea în comun a producţiei, creşterea valorii adăugate a acesteia prin procesare, dar şi comercializarea în comun a unor cantităţi de produse care asigură competitivitate pe piaţă. Această măsură a fost propusă, având în vedere nevoia identificată în urma analizei diagnostic de o mai bună integrare a producătorilor agroalimentari pe piaţă şi la nivelul lanţurilor alimentare, în vederea facilitării legăturilor dintre producătorii primari, procesatori și comercianți, asigurând o accesibilitate crescută a consumatorilor la produse agroalimentare, creșterea competitivității sectorului agro-alimentar și pentru a distribui profitul pe întreg lanțul alimentar, astfel încât fermierii să nu fie defavorizați în relațiile cu procesatorii și comerciații. De asemenea, în urma identificării domeniului prioritar al turismului pentru teritoriul GAL și având în vedere punctele slabe identificate și anume, nu există servicii în turism (ex. animatori de vacanţă, ghizi turistici) și nu există ghiduri turistice, împreună cu lipsa promovării sau promovarea ineficientă a potenţialului turistic de care teritoriul dispune, prin propunerea prezentei măsuri se urmărește realizarea unui cluster în domeniul turismului pentru dezvoltarea integrată a comunităţilor în acest sector.

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală:

 • I Favorizarea competitivității agriculturii.
 • III Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă

Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:

 • Îmbunătăţirii performanţei şi a viabilităţii fermelor şi a sectorului agro-alimentar prin integrarea pe orizontală a producţiei în cadrul formelor asociative;
 • Creșterea competitivităţii sectorului non-agricol, prin formarea de clustere şi reţele;
 • Transferul de cunoștințe şi promovarea cooperării prin integrarea pe verticală actorilor din lanţul alimentar;

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile art. 5, Reg.(UE) nr. 1305/2013

 • P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură
 • P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale

Măsura corespunde obiectivelor art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 – Cooperare

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:

 • 3A) Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale
 • 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale

Domenii secundare:

 • 2A) Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:

Inovare – Acțiunile de cooperare la nivelul teritoriului au un rol important în transferul de know-how şi adoptarea de tehnologii şi procese moderne în rândul fermierilor şi antreprenorilor din domeniile agro-alimentar şi non-agrocol. Cooperarea stimulează interacţiunile de grup, schimburile de experienţă, practicile şi ideile care pot acţiona ca un catalizator pentru procesul de inovare. Prin aplicarea de noi idei, metode şi principii, prin interacţiune, fermierii, antreprenorii şi angajaţii acestora devin mai receptivi la concepte noi şi mai înclinaţi să aplice tehnologii şi practici inovatoare în domeniul lor de activitate.

Mediul și clima – Un rol deosebit de important în înţelegerea şi asumarea de către fermieri a acţiunilor de adaptare la efectele schimbărilor climatice și de reducere a concentrației de GES din atmosferă (limitarea emisiilor din agricultură, generate de activități cheie precum producția animalieră şi utilizarea îngrășămintelor, cât și intensificarea activității de sechestrare a carbonului) îl deține coopararea şi lucrul în comun, atât prin transferul de cunoştinţe cât şi prin necesitatea adaptării la noi standarde, prin creşterea dimensiunii. Operațiunile sprijinite pot deasemenea deveni un pilon important pentru adaptarea sectorului agricol la schimbările climatice, oferind totodată soluții eficiente și inovative cum ar fi soiuri rezistente la secetă, tehnici si sisteme cu un număr limitat de intervenții asupra solului, contribuind astfel la reducerea pierderilor de apă și a degradării solului și la conservarea și promovarea patrimoniului genetic local. Încurajarea cooperării între fermieri vizează un transfer mai elocvent și o deschidere a fermierilor de a adopta noi practici ce contribuie la o mai bună protejare a mediului și adaptare la schimbările climatice. De asemenea, comercializarea produselor alimentare obținute la nivel local, prin lanțuri scurte și prin piețe locale poate avea efecte pozitive asupra mediului și climei prin reducerea consumului de energie și, implicit, a emisiilor de GES.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: măsura M9/3A/6B este complementară cu măsurile M1/2A Investiții pentru creșterea performanței exploatațiilor agricole şi M2/2B Sprijinirea instalării tinerilor fermieri, deoarece cooperativele agricole sau grupurile de producători care se formează prin accesarea măsurii de cooperare au prioritate pentru accesarea celor două măsuri, fapt demonstrat de criteriile de selecţie specifice ale acestora. Aceeaşi complementaritate se realizează şi cu măsurile de finanţare M3/6A Încurajarea antreprenoriatului și înființarea de activități non-agricole şi M4/6A Investiţii în activități non-agricole pentru dezvoltarea teritoriului, datorită faptului că solicitanţii care au prioritate în selecţia proiectelor pentru aceste două măsuri sunt cei care fac parte dintr-o platformă de dezvoltare la nivel local, cum ar fi dezvoltarea integrată a unei comunităţi în scop turistic finanţată prin intermediul M9/3A/6B (realizarea de case de oaspeţi, hanuri, facilităţi de agrement etc.).

Sinergia cu alte măsuri din SDL: măsura M9/3A/6B contribuie alături de măsurile M3/6A, M4/6A, M5/6B, M6/6B, M7/6B și M8/6C la îndeplinirea priorităţii P6.

 1. Valoarea adăugată a măsurii

Implementarea măsurii la nivelul teritoriului GAL vizează creșterea economică în sectoarele agro-alimentar şi non-agricol, prin asocierea fermierilor şi a agenţilor economici din domeniul turismului. Astfel, prin asocierea fermierilor se realizează cooperarea acestora pe orizontală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii și dezvoltării de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe locale. De asemenea, prin cooperarea între agenţii economici, se urmăreşte organizarea de procese de lucru comune și partajarea instalațiilor și a resurselor pentru dezvoltarea și comercializarea de servicii turistice. Cooperarea în domeniul turismului urmăreşte dezvoltarea integrată a unei comunităţi în acest scop, prin asocierea acestora într-un cluster ce va realiza servicii de cazare din partea populaţiei (case de oaspeti) sau a infrastructurii de cazare existente, hanuri sau restaurante rustice pentru turişti, dar şi facilităţi de agrement, în special eco-turistice sau silvo-turistice, toate acestea funcţionând într-o reţea locală.

Caracterul inovativ al măsurii este asigurat de domeniul de activitate al măsurii, care se realizează pentru prima dată la nivelul teritoriului și care valorifică atât potențialul economic, cât și resursele naturale în vederea dezvoltării economice.

 1. Trimiteri la alte acte legislative

Legislaţia naţională şi europeană aplicabilă măsurii 16 prevăzute în PNDR

Legislaţia naţională şi europeană aplicabilă din Ghidul solicitantului pentru participarea la selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală

Legea nr. 566/2004 a cooperatiei agricole

Ordonanţa nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice

Ordonanţa nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

 1. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcţi:

 • Parteneriate (consorţii) fără formă juridică, formate din membrii care activează în domeniul turismului în vederea constituirii de asociaţii pentru dezvoltarea turismului, reprezentate de un solicitant împuternicit de membrii;
 • Parteneriate (consorţii) fără formă juridică, formate din fermieri în vederea constituirii de cooperative sau grupuri de producători, reprezentate de un solicitant împuternicit de membrii;
 • Asociaţii constituite conform Ordonanţei nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
 • Cooperative agricole sau Grupuri de producători

Beneficiari indirecţi:

 • Fermierii
 • Agenţii economici din sectorul non-agricol
 • Populaţia de pe cuprinsul teritoriului
 1. Tip de sprijin
 • Rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate și plătite, inclusiv pentru activităţile pregătitoare;
 • Plată în avans pentru cheltuieli de investiții sau servicii, cu condiția constituirii unei garanții bancare corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu articolul 45(4) și articolul 63 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2014;
 1. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Cheltuieli generate în mod specific de înființarea și funcționarea Cooperativelor agricole, Grupurilor de Producători sau Asociaţiilor din domeniul turismului și pot include, de exemplu, următoarele tipuri de acţiuni eligibile:

 • Cheltuieli pentru asistenţă juridică şi/sau consultanţă tehnică, taxe şi comisioane necesare constituirii Cooperativelor, Grupurilor de Producători sau asociaţiilor din domeniul turismului;
 • Cheltuieli de funcționare a Cooperativelor, Grupurilor de Producători sau asociaţiilor din domeniul turismului, pentru o perioadă de maximum 3 ani şi nu mai mult de 20% din valoarea proiectului;
 • Costurile generate în mod specific de planificarea şi desfăşurarea activităților incluse în proiect:
 • pentru Cooperative sau Grupuri de Producători (consultanţă tehnică şi de management, deplasări, întâlniri etc.):
  • asigurarea aprovizionării cu mijloace necesare productiei agricole;
  • obtinerea de bunuri agricole de origine vegetala şi/sau animala, conform cerinţelor şi standardelor de piata;
  • procesarea produselor agricole de origine vegetala şi/sau animala, obtinerea de produse alimentare finite la calitatea standardelor de piata si de consum;
  • valorificarea productiei realizate.
 • pentru asociaţiile din domeniul turismului (consultanţă tehnică şi de management, deplasări, întâlniri etc.):
  • stabilirea relaţiilor dintre membrii pentru asigurarea de servicii turistice integrate;
  • realizarea de servicii turistice conforme cu cerinţele şi standardele de piaţă;
  • realizarea strategiei integrate de comunicare şi promovare.
 • Realizarea de platforme de promovare on-line sau clasice pentru produsele/serviciile oferite.
 • Toate costurile atât pentru cooperare, cât și pentru implementarea proiectului sunt abordate prin această măsură.

Cheltuieli non-eligibile:

 • proiecte ale agenţilor economici sau fermierilor individuali;
 • proiecte ale parteneriatelor din alte sectoare de activitate decât cel agricol şi cel al turismului.

Ajutorul se va plăti în conformitate cu normele de ajutor de stat corespunzătoare, dacă este cazul.

 1. Condiții de eligibilitate
 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili pentru acţiunile respective;
 • Solicitantul (sau fiecare membru al parteneriatului, în cazul parteneriatului fără personalitate juridică) are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului agriculturii sau turismului;
 • Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare
 • Solicitantul depune un proiect care trebuie să includă detalierea a cel o acţiune privind planificarea şi desfăşurarea activităţilor, prevăzute la secţiunea 6
 • Numărul de parteneri trebuie sa respecte numărul minim prevăzut de legislaţie pentru forma asociativă respectivă (ex: pentru parteneriatele în vederea formării de cooperative agricole, numărul minim este de 5 membrii)
 1. Criterii de selecție (vor fi detaliate în sub-criterii în cadrul Ghidurilor Solicitantului)
 • Criteriul acţiunilor în domenii inovative (realizate pentru prima dată la nivelul teritoriului);
 • Criteriul numărului de parteneri, cu prioritate pentru parteneriatele mari;
 • Criteriul integrării acţiunilor la nivelul unei platforme de dezvoltare;
 • Criteriul proiectelor complexe, care propun mai multe activităţi decât minimul necesar.
 1. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei sub-măsuri este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși:

 • 7.000 Euro/proiect

Având în vedere costurile relativ scăzute ale proiectelor, în special datorită fatptului că sunt realizate la nivel local, precum şi mărimea redusă a grupurilor ţintă, valoarea maximă/proiect a fost stabilită la 7.000 Euro.

 1. Indicatori de monitorizare
Domenii de intervenție  Indicator de monitorizare Valoare ţintă
3A Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători 5
6B Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite 100
2A Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți 5
Indicatori specifici  
Numărul de cooperative/grupuri de producători înfiinţate 1
Număr de asociaţii în domeniul turismului înfiinţate 1